Khoa Thú y “mới” đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay

50 năm gần đây, nhu cầu đối với Thú y học đã thay đổi to lớn. Sự di chuyển mang tính quốc tế của người và vật trở nên năng động, phạm vi nghề thú y tiếp tục mở rộng như việc đối ứng với bệnh truyền nhiễm xuyên biên giới của gia súc, bệnh truyền nhiễm chung giữa người và thú, việc đảm bảo tính an toàn trong thực phẩm xuất nhập khẩu v.v. Khoa Thú y được thành lập mới hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực có thể đáp ứng và cống hiến cho nhu cầu xã hội trong nước và quốc tế.

4 đặc trưng của khoa Thú y được thành lập mới mang tính tiên tiến là gì?

Một là đào tạo đồng thời bác sỹ thú y ở ngành Thú y và chuyên gia về thú y sẽ là cộng sự ở ngành Điều dưỡng Bảo vệ Sức khỏe Thú y. Thế giới của thú y trong tương lai sẽ tiến lên bởi sự hợp tác của cả đôi bên.
Thứ hai là hiển thị rõ 3 lĩnh vực để đào tạo cho bác sỹ thú y và chuyên gia về thú y. Nhà trường đã mở nhóm các môn học đào tạo cao cấp trong 3 lĩnh vực trên cơ sở chương trình đào tạo cốt lõi chung toàn quốc. Đầu ra của 3 lĩnh vực ngành Thú y là nhà nghiên cứu khoa học đời sống chế tạo thuốc, bác sỹ thú y cộng đồng, bác sỹ thú y liên kết y học – thú y. 3 lĩnh vực của chuyên gia về thú y là kỹ thuật viên – người quản lý thử nghiệm động vật, viên chức nhà nước và chuyên gia điều dưỡng y tế thú y trình độ cao.
Thứ ba là chế độ mới hài hòa giữa giáo dục và nghiên cứu. Giáo dục là chế độ khóa học còn nghiên cứu thì loại bỏ chế độ khóa học để, hướng đến nghiên cứu hàng đầu thế giới bằng nghiên cứu dự án kiểu mục đích, các phòng thí nghiệm mở. Sinh viên cũng tham gia nghiên cứu thông qua luận văn.
Thứ tư là nhà trường đã bố trí số giáo viên chuyên trách nhiều nhất nước với 87 giáo viên. 75 giáo viên ngành Thú y và 12 giáo viên ngành Điều dưỡng Bảo vệ Sức khỏe Thú y hợp tác với nhau để đào tạo sinh viên của cả hai ngành. Chúng tôi đào tạo nhân lực có thể hoạt động “toàn cầu hóa tại địa phương (glocal)” lấy việc đáp ứng quốc tế hóa, đồng thời cống hiến cho địa phương là chấn hưng công nghiệp của khu vực làm trọng.
Hãy cùng mọi người xây dựng khoa Thú y chưa từng có từ trước đến nay ở phân hiệu Imabari, nơi đã được chuẩn bị môi trường giáo dục ưu việt hàng đầu.

Trung tâm nghiên cứu giáo dục thú y quốc tế

Trung tâm nghiên cứu giáo dục thú y quốc tế thu thập thông tin chuyên môn cao về các vấn đề thú y từ trong và ngoài nước với mục đích thiết lập một mạng lưới phối hợp nghiên cứu giáo dục v.v. với các cơ quan và trường đại học liên quan đến thú y, sau khi biên tập sẽ công khai trên trang chủ v.v. Bên cạnh đó, sắp xếp các hội nghị chuyên đề, hội thảo, hội nghiên cứu v.v. về lĩnh vực thú y ở trong và ngoài nước với mục đích tương tự.

Hơn nữa, để hướng tới nuôi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho bác sĩ thú y chuyên môn và VPP (Veterinary Para-Professional) có khả năng đáp ứng các lĩnh vực mới, chúng tôi thu thập và biên tập thông tin liên quan để thúc đẩy nghiên cứu khoa học đời sống và nghiên cứu giáo dục thú y công cộng cần có đáp ứng toàn cầu, và xây dựng một hệ thống chuyển đổi chúng thành cơ sở dữ liệu và cung cấp chúng làm tài liệu giảng dạy theo yêu cầu.

Nghiệp vụ của Trung tâm

1.Dự án công khai thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin liên quan về vấn đề thú y trong và ngoài nước, biên tập chúng và công khai thông qua trang chủ.

2.Dự án tạo liên lết quốc tế

Với mục đích nâng cao trình độ của giáo viên thực hiện giáo dục thú y quốc tế và xây dựng mối liên kết với các cơ quan và trường đại học liên quan đến thú y ở nước ngoài, chúng tôi phái cử giáo viên đến các cơ quan này v.v. . Bên cạnh đó, cũng phái cử đến các hội thảo quốc tế v.v. được tổ chức tại Nhật Bản.

3.Dự án tổ chức hội nghị chuyên ngành

Trung tâm này sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề liên quan đến các vấn đề thú y, có xem xét đến liên kết khu vực.

4.Dự án phát triển giáo dục thú y quốc tế

Thực hiện sản xuất và thu thập các tài liệu giáo dục liên quan đến giáo dục thú y quốc tế, chuyển đổi thành cơ sở dữ liệu và làm cho có thể sử dụng theo yêu cầu.

Copyright ©2019 OKAYAMA UNIVERSITY OF SCIENCE.
All Rights Reserved.